Databeskyttelse

Når Rigsombudsmanden i Grønland modtager og behandler din henvendelse, behandler rigsombuddet oplysninger om dig. Efter § 28 i anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), har rigsombuddet pligt til at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Rigsombuddet er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

 

Rigsombudsmanden i Grønland

Indaleeqqap Aqq. 3

Postboks 1030, 3900 Nuuk

Telefon: +299 32 10 01

E-mail: ro@gl.stm.dk

 

Hvis du har spørgsmål til rigsombuddets behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte rigsombuddet.

 

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Rigsombuddet behandler dine personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse. Din henvendelse undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen.

 

3. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Rigsombuddet behandler dine personoplysninger med hjemmel i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 6. Rigsombuddets behandling af dine oplysninger sker således som led i rigsombuddets myndighedsudøvelse.

Rigsombuddet behandler dine eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 4 (behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares). Rigsombuddet er således forpligtet til at journalisere din henvendelse efter offentlighedslovens regler.

 

4. Indsamling af personoplysninger

Rigsombuddet behandler alene de oplysninger om dig, som er indeholdt i din henvendelse. Hvilke oplysninger, der behandles, afhænger således af, hvilke oplysninger du har angivet i din henvendelse. Dette kan bl.a. omfatte følgende oplysninger:

  • Kontakt- og identifikationsoplysninger (fx navn og e-mail).
  • Oplysninger i din henvendelse, som du selv har indsendt til rigsombuddet, herunder om private forhold, civilstatus, helbredsforhold, religiøs eller politisk overbevisning mv.

Der kan være tale om følgende kategorier af personoplysninger:

  • Almindelige personoplysninger og identifikationsoplysninger (CPR-nummer).
  • Oplysninger om strafbare forhold.
  • Følsomme personoplysninger.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Rigsombuddet kan – og skal i nogle tilfælde – videregive din henvendelse til offentlige myndigheder (fx et andet ressortministerium eller departement), Inatsisartut, Folketinget, Kongehuset, kommune, kredsret eller andre med henblik på besvarelse af henvendelsen. Du vil normalt modtage en underretning, hvis din henvendelse videregives til andre. Rigsombuddet overlader endvidere oplysninger til ministeriets databehandlere (fx Statens IT).

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Rigsombuddet behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

 

7. Dine rettigheder

Du har efter persondatalovens § 31 som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, som rigsombuddet behandler om dig. Du har efter § 35 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod rigsombuddets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Efter § 37 har du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte rigsombuddet.

Du kan kontakte rigsombuddet, hvis du ønsker yderligere vejledning om dine rettigheder.

 

8. Klage til Datatilsynet

Du kan klage over rigsombuddets behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i persondatalovens § 40. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.