Folketingsvalg

Resultater af folketingsvalg fra 2007 og fremefter kan findes her:

www.valg.gl

 

Valgets ledelse

Valget ledes af Rigsombudsmanden i Grønland.

 

Valgets udskrivelse

Valg til Folketinget udskrives ved kongeligt åbent brev. Rigsombudsmanden i Grønland kan ved det kongelige åbne brev overlades at fastsætte en anden dag for valgets afholdelse end den, der er fastsat for den øvrige del af riget bortset fra Færøerne.

 

Bekendtgørelse af dagen for valget afholdelse

Rigsombudsmanden i Grønland bekendtgør dagen for valgets afholdelse samt fristen for indlevering af kandidatanmeldelser.

 

Grønlands repræsentation i Folketinget

I Grønland vælges to medlemmer til Folketinget. Folketingsmedlemmerne vælges for 4 år regnet fra den almindelige valgdag i den øvrige del af riget bortset fra Færøerne.

Grønland udgør ét valgområde.

 

Valgret

Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

Vælgere skal optages på valglisten i den kommune, hvor de er tilmeldt folkeregisteret, og kan, medmindre vælgerne brevstemmer, kun stemme i den kommune, hvor de er tilmeldt folkeregisteret. Vælgere, der er tilmeldt folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal optages på valglisten i Nuuk.

 

Vælgere, der i årets løb flytter til kommunen, optages på kommunens valgliste, hvis flytningen er anmeldt til kommunens folkeregister. Optagelse på valglisten kan dog ikke ske, hvis flytningen er sket eller anmeldt senere end 18.-dagen før valget. For disse personer sker der imidlertid ej heller sletning i fraflytningskommunen, medmindre fraflytning sker til udlandet.

Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en offentlig myndighed, en privat virksomhed eller en privat forening i riget, personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem, personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en hjælpeorganisation i riget, personer, der opholder sig i udlandet (det bemærkes generelt, at Danmark ikke er udlandet) i uddannelsesøjemed, personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde, samt personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med disse personer, anses for at have fast bopæl i riget. Disse personer kan ansøge om at blive optaget på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt valglisten. Anmodning om optagelse skal indgives til kommunalbestyrelsen. Det er Rigsombudsmanden i Grønland, der træffer afgørelse om, hvorvidt der kan ske optagelse på valglisten i sådanne situationer. Rigsombudsmandens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Den pågældende optages ikke på tilflytterlisten, hvis afgørelse er truffet senere end 18.-dagen før valgdagen. Ansøgningen bør altså indgives så betids, at rigsombuddet kan nå at træffe afgørelse inden fristens udløb.

 

Kandidater

Ingen kan opstilles til valg uden selv at have anmeldt sig som kandidat til valget. En person kan enten opstille som kandidat for et parti, der er repræsenteret i Inatsisartut, eller som kandidat uden for partierne. En kandidat, der opstiller uden for partierne, skal anbefales af mindst 100 af valgområdets vælgere som stillere.

Anmeldelse af kandidater indgives til formanden for en valgbestyrelse senest kl. 12.00 elleve dage før valgdagen.

Inatsisartuts partier skal senest kl. 12.00 elleve dage før valgdagen skriftligt meddele rigsombuddet, hvilke kandidater partiet kan godkende.

Når rigsombuddet har modtaget anmeldelserne for kandidater og Inatsisartuts partier, træffer rigsombuddet beslutning om, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige. Rigsombuddet bekendtgør herefter navnene på de opstillede kandidater.

 

Stemmeafgivning sker i hvert afstemningsdistrikt i et lokale, der anvises af kommunalbestyrelsen. Afstemningen begynder kl. 9.00 og fortsætter til kl. 20.00, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere for at stemme. Afstemningen sluttes, når ingen vælger tilkendegiver at ville stemme, uanset at der gives opfordring hertil. Afstemningen kan sluttes tidligere, hvis samtlige vælgere har afgivet deres stemme.

Valgret udøves ved personligt fremmøde på afstemningsstedet. Vælgeren skal på forespørgsel give afstemningslederen oplysning om navn, bopæl og fødselsdato og på forlangende fremlægge dokumentation for sin identitet.

 

Stemmeafgivning sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være til stede. Dog kan vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet eller i øvrigt foretage stemmeafgivningen på den foreskrevne måde, forlange fornøden hjælp til stemmeafgivningen af afstemningslederen og en tilforordnet vælger (dog kan blinde og svagsynede forlange hjælp af en person, der er udpeget af vælgeren selv). På stemmesedlen anfører vælgeren navnet på et parti, der har kandidater opstillet til valget, eller navnet på en af de opstillede kandidater, eventuelt med tilføjelse af partinavnet.

 

Brevstemmer

HVORNÅR KAN DER BREVSTEMMES?

Brevstemmeafgivning kan tidligst finde sted 3 måneder før valget. Søfolk på grønlandske skibe eller på danske skibe i udenrigsfart og deres medsejlende ægtefæller kan dog afgive brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg.

For at kunne komme i betragtning, skal en brevstemme modtages af afstemningslederen på det sted, hvor vælgeren er på valglisten, inden afstemningens påbegyndelse.

En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme ved afstemningen på valgdagen.

 

HVEM KAN BREVSTEMME?

Vælgere, der opholder sig i Grønland, og som er forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen, kan brevstemme på ethvert folkeregister.

 

Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner i Grønland, kan brevstemme på sygehuset eller institutionen.

 

Vælgere, der er indsat i institutioner i Grønland under kriminalforsorgen, kan brevstemme på institutionen.

 

Vælgere, der opholder sig på flyvepladser, vejrstationer mv. i Grønland uden for den kommunale inddeling, kan brevstemme hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren.

 

Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende steder i Grønland, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsdistrikt, kan brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af kommunalbestyrelsen.

 

Vælgere, der opholder sig i den øvrige del af riget, kan brevstemme på et folkeregister eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren.

 

Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren.

 

Søfolk og passagerer om bord på skibe hjemmehørende i Grønland eller på danske skibe i udenrigsfart samt personer, der er anset på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget. Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, henholdsvis havanlæggets chef eller den, som chefen har udpeget, fungerer som stemmemodtagere.

 

PÅ HVILKE KANDIATER KAN DER BREVSTEMMES?

Hvilke kandidaterm en vælger kan stemme på, og hvilket materiale, der skal benyttes, afhænger af, hvor den pågældende er optaget på valglisten.

Vælgere, der er optaget på valglisten i Grønland, stmmer på kandidater eller partier, som er opstillet i det valgområde, som Grønland udgør.

Rigsombudsmanden i Grønland bekendtgør efter kandidatanmeldelsesfristens udløb, hvilke kandidater og partier, der kan stemmes på til valget. Vælgerne har mulighed for at brevstemme flere gange. Det vil da være den sidst angivne rettidigt fremkomne brevstemme, som tages i betragtning.

Brevstemmeafgivelsen skal - hvis denne sker i Grønland - ske på særligt brevstemmemateriale, derer tilvejebragt af Rigsombudsmanden i Grønland.

Hvis vælgeren midlertidigt opholder sig i Danmark under brevstemmeafgivningen, skal der brevstemmes på samme brevstemmemateriale som til folketingsvalg i Danmark., idet ordet 'GRØNLAND' skal anføres på yderkuverten efter teksten 'Stemmeseddel til Folketingsvalg'.

Vælgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne skal benytte det brevstemmemateriale, der er fremstillet til brug for folketingsvalg for færøske vælgere.

Vælgere med midlertidigt ophold i Grønland, der er optaget på valglisten på Færøerne, stemmer på de kandidater eller partier, som Rigsombudsmanden på Færøerne bekendtgør. Brevstemmeafgivningen sker på samme brevstemmemateriale som til folketingsvalg i Danmark.

Vælgere med midlertidigt ophold i Grønland, der er optaget på valglisten i Danmark, stemmer på de kandidater eller partier, der er opstillet i den storkreds, hvor den pågældende vælger bor, dvs hvor den pågældende er bopælsregistreret i CPR. Brevstemmerne skal afgives på særligt brevstemmemateriale.

HVOR KAN DER BREVSTEMMES?

Brevstemmeafgivning for vælgere, der opholder sig i Grønland, sker hos folkeregistrene eller hos de særligt bemyndigede brevstemmemodtagere i Grønland (Forbindelsesofficeren Thule Air Base, Stationslederen Danmarkshavn, Regionschefen Mittarfeqarfiit Narsarsuaq, Stationslederen Prins Christianssund, Stationslederen Station Nord, Flyvepladslederen Constable Pynt og Chefen slædepatruljen Sirius).

Der gælder særlige regler for vælgere, der er indlagt på sygehuse og lign. i Grønland, vælgere der er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i Grønland, vælgere der opholder sig på flyvepladser, vejrstationer mv i Grønland uden for den kommunale inddeling samt søfolk og lign.

Brevstemmeafgivning for vælgere, der opholder sig på Færøernem sker på de færøske folkeregistre eller hos de særligt bemyndigede stemmemodtagere på Færøerne.

Brevstemmeafgivning for vælgere, der opholder sig i Danmark, sker på ethvert folkeregister/borgerservicecenter i Danmark eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af Økonomi- og indenrigsministeren. Ved folketingsvalget 2011 kunne der - ud over på ethvert folkerigister/borgerservicecenter i Danmark, bl.a. stemmes hos:

 

 

- Rigshospitalets administrative leder (eller dennes stedfortræder),

- Hvidovre Hospitals administrative leder (eller dennes stedfortræder),

- Herlev Hospitals administrative leder (eller dennes stedfortræder),

- Den administrative leder (eller dennes stedfortræder) for Psykiatrisk Hospital i Aarhus,

- Den administrative leder (eller dennes stedfortræder) for Epilepsihospitalet Filadelfia, samt

- Antaltsledere og arrestinspektører (eller disses stedfortrædere), som hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen

 

Foreløbig opgørelse af valget

Valgkredsene og valgbestyrelserne indberetter deres foreløbige resultater til Rigsombudsmanden i Grønland. Valgbestyrelsens indberetning ledsages af oplysning om antallet af vælgere i kommunen samt om, hvorvidt der i forbindelse med valgets afholdelse har foreligget særlige forhold, der eventuel vil kunne få indflydelse af resultatet.

På denne baggrund foretager Rigsombudsmanden i Grønland en foreløbig opgørelse af valget, og underretter indenrigsministeren om resultatet af den foreløbige opgørelse, det samlede antal vælgere samt om forhold, der kan have betydning for valgets gyldighed og bedømmelse af den foreløbige opgørelse. Indenrigsministeren sender straks materialet til Folketinget.

Rigsombudsmanden i Grønland udfærdige valgbreve til de kandidater, der er valgt, dog med forbehold af den endelige opgørelse af valget og af Folketingets godkendelse af valgene.

 

Den endelige opgørelse af valget

Valgbestyrelserne modtager stemmematerialet mv. fra alle kommunens valgkredse, og sender materialet til Rigsombudsmanden i Grønland sammen med sin valgbog og kommunalbestyrelsens fortegnelse og modtagne og videresendte brevstemmer. Når rigsombuddet har modtaget dette materiale fra alle valgbestyrelser, opgør rigsombudsmanden endeligt valgets resultat. Resultatet af opgørelsen indføres i valgbogen, der underskrives af Rigsombudsmanden i Grønland. Rigsombudsmanden sender valgbogen til indenrigsministeren, der straks sender valgbogen til Folketinget, der afgør, om rigsombudsmandens opgørelse af valget kan godkendes, eller om rigsombudsmanden skal foretage en ny opgørelse.

Folketinget godkender gyldigheden af kandidaternes valg.

 

Klager over Folketingsvalg

Enhver kan klage over folketingsvalg. Klager skal sendes til rigsombuddet og skal være rigsombuddet i hænde senest ugedagen efter valgdagen. Rigsombuddet sender herefter klagen til indenrigsministeren med sine bemærkninger.