Børnebidrag

Du kan læse en vejledning om børnebidrag herunder:

pdf (294 Kb)

Til bidragsområdet

Rigsombuddet overtager den 1. april 2024 hele bidragsområdet i Grønland.

Dette betyder, at rigsombuddet som ene myndighed fremadrettet vil modtage alle nye sager omkring bidrag.

Rigsombuddet bemærker, at alle verserende sager i kredsretten vil blive færdigbehandlet af kredsretten.

 

Bidrag indtil barnet fylder 18 år

Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge deres fælles barn. Bidragspligten ophører, når barnet fylder 18 år – se dog om uddannelsesbidrag nedenfor. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og hvad, der er bedst for barnet. Bidraget til en datter ophører, hvis hun inden det 18. år indgår ægteskab, medmindre andet bestemmes.

Forsørgelsespligten

Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge deres fællesbarn. Opfylder en af forældrene ikke forsørgelsespligten over for barnet, kan den ene forælder anmode om, at den anden forælder skal pålægges at bidrage til barnets underhold.

Hvem kan kræve børnebidrag fastsat?

Den af forældrene, som har barnet boende eller som væsentligst varetager forsørgelsen kan søge om fastsættelse af bidrag. Det er som hovedregel en forudsætning, at vedkommende lovligt har barnet i pleje.

Afgørelser om bidrag

Der søges om fastsættelse af bidrag i Nuuk hos Rigsombudsmanden, når barnets forældre er gift eller har været gift med hinanden og enten direkte til Rigsombudsmanden eller gennem det lokale politi, som handler på Rigsombudsmandens vegne i familieretlige spørgsmål, udenfor Nuuk. Se ansøgning under Vejledninger og formularer.

Bidragspligten afgøres i forbindelse med skilsmisse og separation som et vilkår i forbindelse med bevilling og af retten ved dom.

Hvis barnet er født udenfor ægteskab, fremsættes begæring overfor kredsretten på det sted, hvor den bidragsberettigede bor.

Hvis bidragsberettigede bor i Danmark, sendes ansøgning efter fast praksis til Rigsombudsmanden, når bidragspligtige bor i Grønland.

Bidrag kan normalt kun fastsættes med tilbagevirkende kraft til 1 år før ansøgningstidspunktet.

Normalbidraget

Størrelsen af normalbidraget fastsættes for Grønland af Grønlands Selvstyre og udgør for tiden 6.138 kr. halvårligt eller 1.023 kr. om måneden.

For Danmarks vedkommende fastsættes beløbet af Social- og Integrationsministeriet. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar i Danmark.

Normalbidraget kan efter særlige regler udlægges forskudsvist af den kommune, hvor den bidragsberettigede bor.

Højere bidrag end normalbidraget

Rigsombudsmanden følger Ankestyrelsens vejledning om fastsættelse af forhøjet bidrag – se eventuelt Familieretshusets hjemmeside herom. Der kan pålægges forhøjet bidrag, når den bidragspligtige har en høj indtægt.

Ændring af bidrag

Bidrag kan til enhver tid ændres, når der fremkommer en grundet begæring herom. Ændringen vil normalt have virkning fra den første forfaldsdato efter afgørelsen.

Særlige bidrag

Der kan pålægges særligt bidrag i anledning af omkostningerne ved barnets fødsel m.v., dåb og konfirmation eller – helt ekstraordinært - i anden særlig anledning. Man skal normalt søge om dåbs- og konfirmationsbidrag inden 3 måneder efter udgiftens afholdelse, men man kan få udsættelse, hvis man har en rimelig grund for overskridelse af fristen.

Konfirmationsbidrag for børn bosat i Grønland udgør 3.033 kr. og i Danmark (hvis der er fastsat eller kan fastsættes normalbidrag) 3 x normalbidraget. Såfremt barnet ikke ønskes konfirmeret kan søges om ”beklædningsbidrag”.

Uddannelsesbidrag

Bidragspligten ophører ved barnets fyldte 18. år. Bidrag til undervisning eller uddannelse kan dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år. Afgørelse af, om der skal pålægges bidrag til undervisning afgøres på baggrund af et samlet skøn over barnets indtægter (herunder SU) samt moderens og faderens indtægter.

Reglerne om børnebidrag
se Familieretshusets hjemmeside.