Separation/skilsmisse

Du kan læse en vejledning om separation og skilsmisse her

Separation

En ægtefælle, som ikke mener at kunne fortsætte samlivet, har ret til separation. Ved separation bortfalder de fleste af ægteskabets/registreret partnerskabs retsvirkninger. Det gælder formuefællesskabet, den gensidige arveret og den gensidige troskabspligt, men ægtefællerne/registrerede partnere er stadig gift/registreret med hinanden. Separationens virkninger bortfalder for fremtiden, hvis ægtefællerne/registrerede partnere genoptager eller fortsætter samlivet. I så fald genopstår alle ægteskabets/registreret partnerskabs retsvirkninger. Der ansøges om separation på denne blanket.

Skilsmisse

En ægtefælle/registreret partner har ret til skilsmisse efter 1 års separation. Hvis de er enige om det, har ægtefællerne/registrerede partnere ret til skilsmisse efter 6 måneders separation. Ønsker I skilsmisse på baggrund af jeres separationsvilkår anvendes denne blanket.

I visse tilfælde er der adgang til skilsmisse uden forudgående separation. Der ansøges om skilsmisse på denne blanket.

2 års adskillelse

En ægtefælle/registreret partner har ret til skilsmisse, når ægtefællerne/registrerede partnere på grund af uoverensstemmelse har levet adskilt i de sidste 2 år. Der anvendes en erklæring og denne blanket.

Utroskab

En ægtefælle/registreret partner har ret til skilsmisse, når den anden har været utro, med mindre den anden har været indforstået eller senere har frafaldet sin ret. Der anvendes en erklæring og denne blanket.

Vold eller psykisk vold

En ægtefælle/registreret partner har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle/registreret partner har udøvet forsætlig vold eller psykisk vold over for denne eller børnene – dog skal ansøgning indgives inden 1 år efter, at ægtefællen/registreret partner er blevet vidende om handlingen og inden 3 år efter, at den er begået.

Bigami

En ægtefælle/registreret partner har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle/registreret partner har indgået ægteskab eller registreret partnerskab – og det tidligere ægteskab/registrerede partnerskab består.

Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse

I Grønland kan man blive skilt og separeret enten hos Rigsombudsmanden ved bevilling eller efter dom ved retten. Hvis ægtefællerne/registrerede partnere er enige om separation eller skilsmisse og enige om vilkårene, kan der gives bevilling. Henvendelse sker i Nuuk til Rigsombudsmanden og udenfor Nuuk til det lokale politi, der handler på Rigsombudsmandens vegne i familieretlige anliggender. Hvis parterne ikke er enige, eller hvis parterne ønsker dom, skal henvendelse ske til kredsretterne i Grønland.

Vilkårsforhandling

Inden bevilling til separation eller skilsmisse meddeles, skal der foretages vilkårsforhandling ved Rigsombudsmanden i Nuuk eller ved det lokale politi, som handler på Rigsombudsmandens vegne i familieretlige anliggender udenfor Nuuk. Hvis parterne bor i samme by, sker vilkårsforhandling som udgangspunkt med dem begge. Hvis parterne bor i forskellige byer, foretages vilkårsforhandling hver for sig, idet enighed søges opnået eventuelt ved flere vilkårsforhandlinger. Parterne indkaldes til vilkårsforhandling efter ansøgning til Rigsombudsmanden eller det lokale politi.

Vilkår for separation og skilsmisse ved bevilling

I forbindelse med separation og skilsmisse træffes bestemmelse om følgende vilkår:

- børnebidrag

- om der skal fastsættes ægtefællebidrag

- retten til evt. fælles lejebolig

- deling af fællesbo