Fri Proces

Fri proces er udtryk for, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Formålet med fri proces er således at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold.

Rigsombudsmanden i Grønland meddeler fri proces i sager ved kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret. Ansøgning om fri proces i forbindelse med sagsanlæg ved danske domstole kan af personer med bopæl i Grønland indgives til rigsombuddet. Fri proces i sager ved Højesteret meddeles af justitsministeren.

En person har efter ansøgning ret til fri proces, hvis

1) personen skønnes at have rimelig grund til at føre proces,

2) juridisk bistand må anses for nødvendig for at føre sagen og

3) personen ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med at antage en juridisk uddannet rettergangsfuldmægtig i sagen.

I rigsombuddets vurdering af, om ansøgeren har rimelig grund til at føre proces, indgår blandt andet sagens betydning for ansøgeren, udsigten til, at ansøgeren vil få medhold i sagen, sagsgenstandens størrelse, størrelsen af de forventede omkostninger, muligheden for at få sagen administrativt behandlet og muligheden for at få afgjort ved forbrugerklageudvalget, boligklagenævnet eller et andet tilsvarende klage- eller ankenævn.

Fri proces kan meddeles, hvis ansøgerens indtægtsgrundlag med udgangspunkt i slutopgørelsen for 2019 er 344.000 kr. eller mindre.

Lever ansøgeren i et samlivsforhold, kan fri proces meddeles, hvis summen af parrets indtægtsgrundlag er 437.000 kr. eller mindre. Hvis parret har modstående interesser i sagen, anvendes dog ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige.

Indtægtsgrænsen forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra ansøgerens slutopgørelse, lægges de aktuelle indkomstforhold til grund. Rigsombuddet anmoder herefter om lønsedler eller lignende fra de seneste 3 måneder.

 

Fri proces medfører beskikkelse en advokat eller anden jurist til at udføre sagen mod vederlag af det offentlige, fritagelse for retsafgifter, fritagelse for at erstatte modparten sagens oplysninger og godtgørelse fra det offentlige for udgifter, som med føje er afholdt til foranstaltninger, der er iværksat af hensyn til sagens behandling eller oplysning.

Det er domstolen, der i forbindelse med afsigelse af dom, meddeler hvilket beløb det offentlige dækker.

En bevilling om fri proces kan tilbagekaldes, når de forudsætninger, under hvilken den er meddelt, viser sig ikke at være til stede eller at være bortfaldet. Når bevillingen tilbagekaldes, ophører virkningerne af fri proces.

Ansøgning om fri proces kan ske med dette ansøgningsskema. Ansøgeren skal vedlægge relevante bilag, herunder slutopgørelse samt eventuelle processkrifter.