Umyndiges midler

Tilsynet med umyndiges midler i Grønland

Efter § 50 i anordning nr. 306 af 14. maj 1993 om ikrafttræden for Grønland af myndighedsloven fører justitsministeren (Civilstyrelsen) tilsyn med værgemål i Grønland.

Rigsombudsmanden i Grønland fører tilsyn med de værgemål, som justitsministeren (Civilstyrelsen) bemyndiger Rigsombudsmanden i Grønland til at føre tilsyn med på justitsministerens vegne.

Rigsombuddets tilsyn med umyndiges midler er ikke begrænset til at angå behandlingen af ansøgninger om frigivelse af midler, men omfatter f.eks. også godkendelse af visse forlig og godkendelse af erhvervelse eller afhændelse af fast ejendom for den umyndige.

 

Placeringen af den umyndiges midler

Samtlige midler (dog ikke, hvis der alene er tale om et beløb, som andrager under 18.000 kr.) tilhørende den umyndige, skal indsættes på en konto i et forvaltningsinstitut, der af Civilstyrelsen er godkendt til at forvalte umyndiges midler. Der sker påtegning af kontoen og/eller depotet om, at der ikke kan ske frigivelse af midler – hverken af kapital eller af indtægter – uden Rigsombudsmanden i Grønlands samtykke. Dette gælder, så længe værgemålet består.

 

Ansøgninger om hel eller delvis frigivelse af den umyndiges midler

Hel eller delvis frigivelse af midlerne kan alene ske efter ansøgning fra værgen, som indgives til Rigsombudsmanden i Grønland i de sager, hvor Rigsombudsmanden i Grønland er bemyndiget til at føre tilsyn med midlerne. Det beror på en konkret vurdering, om der kan ske frigivelse af midler. Der er ikke udstedt administrative forskrifter, som regulerer rigsombuddets skøn.

For så vidt angår mindreårige, bør aktiver i princippet kunne afleveres i ubeskåret stand, når den unge er blevet 18 år.

Denne blanket kan benyttes til ansøgninger om frigivelse af en umyndigs midler. Brug af blanketten er ikke obligatorisk.

En ansøgning skal imidlertid under alle omstændigheder indeholde oplysninger om personlige data, herunder alderen for den, der er under værgemål, og om, hvor meget der ønskes frigivet, ligesom det med en udførlig begrundelse bør anføres, hvad formålet med frigivelsen er. Beløbsangivelsen i ansøgningen bør dokumenteres. I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt med erklæringer fra udenforstående om baggrunden for et særligt behov.

Angår ansøgningen en mindreårig, må der redegøres for forældrenes økonomi, deres indtægter og formue, ligesom forældrenes seneste årsopgørelse bør vedlægges. Baggrunden herfor er, at barnets forældre hver for sig er forpligtet til at forsørge barnet.

Hvis der efter en frigivelse er mindre end 18.000 kr. tilbage i en forvaltningsafdeling, bliver hele kapitalen udbetalt til værgen til bestyrelse.

 

Hvem er værge?

Værger beskikkes af kredsdommeren.

For børn og unge under 18 år er indehavere(n) af forældremyndigheden værge. Forældremyndighedens indehaver(e) er værge uden beskikkelse.

For gifte under 18 år er de(n) hidtidige indehaver(e) af forældremyndigheden værge(r).

Har forældrene fælles forældremyndighed, er de begge værger.

Er der fælles forældremyndighed, og er den ene af indehaverne umyndig eller under lavværgemål, eller er værgemålet frataget denne, er den anden værge alene. Er den, der har forældremyndigheden alene, eller begge forældremyndighedsindehavere umyndig(e) eller under lavværgemål, eller er værgemålet frataget de(n) pågældende, beskikkes en værge.

 

Værgens pligter

For så vidt ikke andet særligt er bestemt, bestyrer værgen den umyndiges formue og handler på dennes vegne i retsforhold vedrørende formuen.

For så vidt den umyndiges midler står under værgens bestyrelse, skal værgen på passende måde sørge for deres bevaring og frugtbargørelse og deres anvendelse til behov for den umyndige.

Værgen skal varetage den umyndiges interesser med omhu og efter bedste evne.

Værgen er erstatningspligtig over for den umyndige for den skade, værgen forvolder denne ved forsætligt eller uagtsomt forhold.

 

Umyndige over 15 år

I vigtige anliggender skal værgen så vidt muligt indhente erklæring fra den umyndige, hvis denne er fyldt 15 år, og har den umyndige en ægtefælle, med hvem den umyndige samlever, tillige fra denne.

Rigsombuddet vil efter omstændighederne foretage en høring af den umyndige som led i behandlingen af ansøgninger om frigivelse af midler.

 

Blanketter

Blanket til brug for ansøgninger om frigivelse af en umyndiges midler kan findes her