2008

Love

L 237 14/4 om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland (Fuldbyrdelse af anstaltsdomme i den øvrige del af riget og beskikkelse af pantefogeder)

L 305 30/4 Retsplejelov for Grønland

L 306 30/4 Kriminallov for Grønland

L 313 30/4 Lov om ophævelse af retsplejelov og kriminallov for Grønland og om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland (Ændringer som følge af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland m.v.)

L 490 17/6 om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Dansk straffemyndighed) § 3.

L 497 17/6 om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere, selepligt m.v.)

L 1393 27/12 om de gymnasiale uddannelser i Grønland

L 1406 27/12 om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland (Overførelse af sagsområdet anvendelse af tvang i psykiatrien til Grønlands hjemmestyre)


Anordninger

A 624 23/6 om ikrafttræden for Grønland af bogføringslov

A 623 23/6 om ikrafttrræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer Bilag oversættes ikke og er udeladt

A 622 23/6 om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

A 621 23/6 om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde

A 620 23/6 om ikrafttræden for Grønland af lov om aktieselskaber

A 619 23/6 om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber

A 625 23/6 om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven
Bilag oversættes ikke og er udeladt

A 685 27/6 om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

A 882 25/8 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs

A 991 3/10 om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland


Bekendtgørelser

B 20 17.01. om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

B 74 12/2 Ændring af bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og til studieforberedende enkeltfagsundervisning i Grønland (Optagelsesbekendtgørelsen)

B 83 13/2 for Grønland om muslinger m.m. Bilag oversættes ikke og er udeladt

B 353 15/5 om ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen ved de erhvervsgymnasiale uddannelser i Grønland (Omsætning fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen og indførelse af bonus A)

B 352 15/5 om ændring af bekendtgørelse om eksamen ved Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamensbekendtgørelsen) (Omsætning fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen og indførelse af bonus A)

B 573 18/6 om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet

B 600 24/6 for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

B 603 24/6 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum

B 764 11/7 om ændring af bekendtgørelse om Grønlands gymnasiale Uddannelse og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (GU-bekendtgørelsen) (Ændring af det angivne timetal i naturvidenskabelig faggruppe, fysik C og fysik B samt ændring af læreplanen i matematik C, B og A) Bilag oversættes ikke og er udeladt

B 765 11/7 om ændring af bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland (Htx-bekendtgørelsen) (Ændring af læreplanen i matematik B og A) Bilag oversættes ikke og er udeladt

B 766 11/7 om ændring af bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland (Hhx-bekendtgørelsen for Grønland) (Ændring af læreplanen i matematik B og A) Bilag oversættes ikke og er udeladt

B 774 10/7 for Grønland om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

B 775 10/7 for Grønland om anvendelse af reglerne for statslige aktieselskaber

B 776 10/7 for Grønland om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen)

B 777 10/7 for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen)

B 778 10/7 for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

B 779 10/7 for Grønland om undtagelser fra årsregnskabsloven

B 780 10/7 for Grønland om nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde

B 781 10/7 for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion (Opløsningsbekendtgørelsen)

B 782 10/7 for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bilag oversættes ikke og er udeladt

B 783 10/7 for Grønland om visse aktiebesiddelser i selskaber, som anvender reglerne for statslige aktieselskaber, og om indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra sådanne selskaber

B 784 10/7 for Grønland om selskabers forpligtelser ved registrering af børsnoterede konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen

B 795 28/7 for Grønland om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud

B 796 28/7 for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (koncernrepræsentation)

B 797 28/7 for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

B 798 28/7 for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring

B 799 28/7 for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

B 800 28/7 for Grønland om eksamen for statsautoriserede revisorer

B 801 28/7 for Grønland om forretningsorden for Revisorkommissionen

B 802 28/7 for Grønland om disciplinærnævn for statsautoriserede og registrerede revisorer (Revisornævnet)

B 803 28/7 for Grønland om revisionsvirksomhed

B 900 8/9 af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Pasloven)

B 965 25/9 om brug af sikkerhedsseler m.v. i Grønland. Figurer udeladt

B 966 25/9 om kommunal parkeringskontrol i Grønland

B 967 25/9 om parkeringsskiver i Grønland Bilag oversættes ikke og er udeladt

B 970 26/9 om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer m.v.

B 1288 11/12 om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i 2009

B 1314 17/12 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

B 1371 15/12 om ændring af bekendtgørelse om Grønlands gymnasiale Uddannelse og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (GU-bekendtgørelsen) (Ændring af læreplaner) (Overgang til 7-trins-skalaen) Bilag oversættes ikke og er udeladt

B 1372 15/12 om ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen ved de erhvervsgymnasiale uddannelser i Grønland (Overgang til 7-trins-skalaen) Bilag oversættes ikke og er udeladt

B 1373 15/12 om ændring af bekendtgørelse om eksamen ved Grønlands Gymnasiale Uddannelse (GU-eksamensbekendtgørelsen) (Overgang til 7-trins-skalaen)

B 1035 23/10 om satser pr. 1. januar 2009 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

B 1077 10/11 2008 om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr i Grønland (Sikkerhedsseler i biler)

B 1178 9/12 af forretningsorden for Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd

B 1179 9/12 af forretningsorden for Rådet for Grønlands Retsvæsen


Øvrige

T 25 LTC 30/9 om fiskeripartnerskabsaftalen af 28. juni 2007 mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark og Grønland samt tredje protokol af 19. december 1994 og fjerde protokol af 25. juli 2001 og ændringsprotokol af 18. juni 2003 til fjerde protokol til fiskeriaftalen af 13. marts 1984 mellem Danmark og Grønland på den ene side og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den anden side

T 50 11/12 Bekendtgørelse af aftale af 5. april 2002 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomst af 12. juni 1975 om Nordisk Kulturfond