2021

Love

Lov nr. 2582 af 28. december 2021 for Grønland om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder

Lov nr. 2602 af 28. december 2021 om ændring af lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (ophævelse af ophørsklausul for foranstaltninger til at forebygge)


Anordninger

Anordning nr. 188 af 9. februar 2021 om ikrafttræden for Grønland af en række ændringer af adoptionsloven og forældreansvarsloven

Anordning nr. 2460 af 14. december 2021 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om fonde og visse foreninger

Anordning nr. 2461 af 14. december 2021 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Anordning nr. 2624 af 28. december 2021 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af selskabsloven

Anordning nr. 2625 af 28. december 2021 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Anordning nr. 2626 af 28. december 2021 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige ændringslove om erhvervsdrivende fonde

 

Anordning nr. 2627 af 28. december 2021 om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)

Anordning nr. 2090 af 25. november 2021 om ikrafttræden for Grønland af lov om MitID og NemLog-in


Bekendtgørelser

Bek. nr. 523 af 25. marts 2021 for Grønland om godkendelse som adoptant

Bek. 208 af 5. februar 2021 om Betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten

Bek. nr. 323 om Bekendtgørelse for Grønland om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v

Bek. 522 25.03 for Grønland om forældremyndighed m.v.

Bek. 555 25.03 for Grønland om adoption

Bek. 863 10.05 om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område

Bekendtgørelse nr. 1001 af 23. maj 2021 om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland

Bek. 1104 01.06 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område

Bekendtgørelse nr. 1401 af 22. juni 2021 om ændring af bekendtgørelse om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i Grønland i henhold til kriminalretlig afgørelse

Bek. 1688 14.08 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område

Bek. nr. 2197 af 25. november 2021 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2022)

Bek. nr. 2701 af 28. december 2021 for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 2703 af 20. december 2021 for Grønland om anbringelse af og bestyrelse af fondes midler

Bek. nr. 2705 af 28. december 2021 for Grønland om lån til m.v. til udenlandske moderselskaber

Bek. nr. 2706 af 28. december 2021 for Grønland om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/1212 af 3. september 2018 om fastsættelse af minimumskrav vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen  af aktionærrettigheder