2022

Anordninger

Anordning nr. 1096 af 29. juni 2022 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om finansiel virksomhed

Anordning nr. 1215 af 29. august 2022 om ikrafttræden for Grønland af §§ 1-4 i lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkelove

Anordning nr. 1216 af 29. august 2022 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 3 i lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller

Anordning nr. 1217 af 29. august 2022 om ikrafttræden for Grønland af §§ 1-4 i lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love (piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter

Anordning nr. 1218 af 29. august 2022 om ikrafttræden for Grønland af §§ 3 og 4 i lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love.docx

Anordning nr. 1578 af 21. december 2022 om ikrafttræden for Grønland af lov om foderstoffer.docx

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 920 af 10. juni 2022 om ikrafttræden af visse bestemmelser i kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om MitID og NemLog-in

Bekendtgørelse nr. 921 af 10. juni 2022 for Grønland om MitID til privatpersoner

Bekendtgørelse nr. 932 af 7. juni 2022 om overførsel til forvaringsafdeling eller åben afdeling under Kriminalforsorgen i Grønland af personer, der efter kriminalloven er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark m.v.

Bekendtgørelse nr. 1111 af 1. juli 2022 om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1112 af 1. juli 2022 om adgangen til besøg til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1113 af 1. juli 2022 om udelukkelse fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v. i anstalter

Bekendtgørelse nr. 1114 af 1. juli 2022 om anvendelse af sikringsmidler i anstalter (sikringsmiddelbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1450 af 23. november 2022 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2023) 

Bekendtgørelse nr. 1513 af 9. december 2022 for Grønland om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

Bekendtgørelse nr. 1532 af 16. december 2022 for Grønland om politidirektørens og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale

Bekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2022 for Grønland om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i kriminalsager og til at udpege en kontaktperson for forurettede

Bekendtgørelse nr. 1557 af 19. december 2022 for Grønland om fordeling af forretningerne mellem statsadvokaterne

Bekendtgørelse nr. 1558 af 19.december 2022 for Grønland om kredsråd vedrørende politiets virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1559 af 19. december 2022 for Grønland om Rådet for Politiklagesager i Grønlands virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1560 af 19. december 2022 for Grønland om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview

Bekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2022 for Grønland om Forsvarets bistand til politiet og etablering af midlertidige militære områder

Bekendtgørelse nr. 1562 af 19. december 2022 for Grønland om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1563 af 19. december 2022 for Grønland om detentionsanbringelse

Bekendtgørelse nr. 1564 af 19. december 2022 for Grønland om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.