2024

Lov nr. 411 af 23. april 2024 om ændring af kriminallov for Grønland retsplejelov for Grønland (initiativer mod digitale krænkelser m.v.).docx

Lov nr. 413 af 23. april 2024 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.docx

Anordning nr. 177 af 27. februar 2024 om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love.docx

Anordning nr. 258 af 15. marts 2024 om ikrafttræden for Grønland af børneloven.pdf

Anordning nr. 259 af 15. marts 2024 om ikrafttræden for Grønland af lov om børns forsørgelse.pdf

Anordning nr. 260 af 15. marts 2024 om ikrafttræden for Grønland af en række ændringer af adoptionsloven m.v.pdf

Anordning nr. 595 af 4. juni 2024 om ikrafttræden for Grønland af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel.docx

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. februar 2024 for Grønland om Danmarks Nationalbanks indkaldelse af visse pengesedler.docx

Bekendtgørelse nr. 317 af 27. marts 2024 for Grønland om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med barnets fødsel.pdf

Bekendtgørelse nr. 318 af 27. marts 2024 for Grønland om Rigsombudsmandens behandling af sager om faderskab og medmoderskab.pdf

Bekendtgørelse nr. 319 af 27. marts 2024 for Grønland om retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab.pdf

Bekendtgørelse nr. 320 af 27. marts 2024 for Grønland om børnebidrag.docx

Bekendtgørelse nr. 373 af 9. april 2024 om Færdselsstyrelsens opgaver beføjelser samt klageadgang.pdf

Bekendtgørelse nr. 381 af 10. april 2024 for Grønland om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven.docx

Bekendtgørelse nr. 382 af 10. april 2024 for Grønland om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation.pdf

Bekendtgørelse nr. 383 af 10. april 2024 for Grønland om eksamener mv. for godkendte revisorer.pdf

Bekendtgørelse nr. 384 af 10. april 2024 for Grønland om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring.pdf

Bekendtgørelse nr. 385 af 10. april 2024 for Grønland om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet.pdf

Bekendtgørelse nr. 386 af 10. april 2024 for Grønland om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.pdf

Bekendtgørelse nr. 387 af 10. april 2024 for Grønland om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven.pdf

Bekendtgørelse nr. 388 af 10. april 2024 for Grønland om revisionsvirksomhed.pdf

Bekendtgørelse nr. 389 af 10. april 2024 for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked.docx

Bekendtgørelse nr. 461 af 16. maj 2024 for Grønland om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security).docx

Bekendtgørelse nr. 550 af 28. maj 2024 om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr i Grønland.docx

Bekendtgørelse nr. 579 af 28. maj 2024 om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet.pdf

Bekendtgørelse nr. 596 af 3. juni 2024 om forvaring, der fuldbyrdes i Grønland (forvaringsbekendtgørelsen).pdf

Bekendtgørelse nr. 766 af 20. juni 2024 om redningsveste i mindre fartøjer.docx

Bekendtgørelse nr. 796 af 24. juni 2024 om forbud mod transport i bulk som last, anvendelse som ballast eller transport og anvendelse som skibsbrændstof af tung olie m.v..docx

Bekendtgørelse nr. 797 af 24. juni 2024 om forbud mod anvendelse og transport af tung olie som skibsbrændstof i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland i det arktiske havområde.docx

Bekendtgørelse nr. 888 af 28. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).docx

Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2023 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2024)