2010

L 399 21.04 Lov for Grønland om oplysninger der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

L 1528 21.12 om arbejdsskadesikring i Grønland

A 410 21.04 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven

A 655 11.06 om ikrafttræden i Grønland af en række love om ændring af varemærkeloven

A 656 11.06 om ikrafttræden for Grønland af designloven

A 657 11.06 om ikrafttræden for Grønland af lov om brugsmodeller

A 658 11.06 om ikrafttræden for Grønland af patentloven

A 1003 16.08 for Grønland om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder der har tilknytning til Usama Bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban

A 1004 16.08 for Grønland om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

A 1034 30.08 om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

A 1047 01.09. om ikrafttræden for Grønland om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond for indskydere og investorer

A 1048 01.12 om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Bek. 133 05.02 om asbest i Grønland

Bek. 138 08.02 om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland

Bek. 321 29.03. om tilbageholdte og domfældte i politiets detentioner

Bek. 363 06.04. om arbejdsmiljøuddannelse i Grønland

Bek. 364 06.04 om ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Bek. 365 06.04 om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

Bek. 455 28.04 om forretningsorden for Adoptionsnævnet

Bek. 456 28.04 for Grønland om adoption

Bek. 457 28.04 for Grønland om godkendelse som adoptant

Bek. 476 06.05. for Grønland om visse forureninger i fødevarer

Bek. 611 02.06 om satser pr 1 januar 2010 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 748 11.06. om ændring af bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed

Bek. 931 15.06 om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

Bek. 1240 05.11 om høring af erhvervsorganisationer om sammensætning af Danmarks Eksportråds bestyrelse

Bek. 1304 25.11. om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

Bek. 1307 28.11 om ændring af bekendtgørelse om forkyndelse af processuelle meddelelser i Grønland

Bek. 1327 3.12 om ikrafttræden for Grønland af varemærkelovens kapitel 8 og designlovens kapitel 10

Bek. 1330 30.11 om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i 2011

Bek. 1345 03.12. for Grønland om afviklingsberedskab

Bek. 1346 03.12. for Grønland om Garantifonden for indskydere og investorer

Bek. 1350 03.12 om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m v af varemærker og fællesmærker

Bek. 1353 01.12 om satser for vederlag m v til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2011)

Bek. 1418 10.12 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Bek. 1429 14.12. om fri proces i Grønland

Bek. 1430 14.12 om retshjælp ved advokater i Grønland

Bek. 1623 21.12 om præmie til gruppeforsikringen

Bek. 1624 21.12 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1626 21.12. for Grønland om arbejdsskdesikring under befordring til og fra arbejde

Bek. 1655 21.12. om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af forhold der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1656 21.12 om anmeldelse af arbejdsulykker efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1657 21.12 om gruppeforsikring i Grønland

Bek. 1658 21.12 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdssikring i Grønland

Bek. 1659 21.12. om arbejdsskadesikring for personer der udsendes midlertidigt arbejde udenfor Grønland

Bek. nr 1660 21.12. om satser pr 1 januar 2011 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

C 42 08.06 Cirkulære om ændring af cirkulære om pas mv

C 107 22.12 Cirkulære om ændring af cirkære om pas m v