2010

Love

L 399 21.04 Lov for Grønland om oplysninger der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

L 1528 21.12 om arbejdsskadesikring i Grønland


Anordninger

A 410 21.04 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven

A 655 11.06 om ikrafttræden i Grønland af en række love om ændring af varemærkeloven

A 656 11.06 om ikrafttræden for Grønland af designloven

A 657 11.06 om ikrafttræden for Grønland af lov om brugsmodeller

A 658 11.06 om ikrafttræden for Grønland af patentloven

A 1003 16.08 for Grønland om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder der har tilknytning til Usama Bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban

A 1004 16.08 for Grønland om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

A 1034 30.08 om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

A 1047 01.09. om ikrafttræden for Grønland om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond for indskydere og investorer

A 1048 01.12 om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Bekendtgørelser

B 138 08.02 om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland

B 321 29.03 om tilbageholdte og domfældte i politiets detentioner

B 455 28.04 for Grønland om forretningsorden for Adoptionsnævnet

B 1327 03.12 2010 om ikrafttræden for Grønland af varemærkelovens kapitel 8 og designlovens kapitel 10

B 1345 03.12 for Grønland om afviklingsberedskab

B 1346 03.12 for Grønland om Garantifonden for indskydere og investorer

B 1350 03.12 om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker

B 1623 21.12 om præmie til gruppeforsikringen

B 1624 21.12 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

B 1626 21.12 for Grønland om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

B 1655 21.12 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

B 1656 21.12 2010 om anmeldelse af arbejdsulykker efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

B 1658 21.12 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

B 1659 21.12 om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde udenfor Grønland


Cirkulærer

C 42 08.06 Cirkulære om ændring af cirkulære om pas mv

C 107 22.12 Cirkulære om ændring af cirkære om pas mv