2014

Love

L 483 21.05 om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland

L 715 25.06 for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt

L 735 25.06. om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

L 740 25.06. om ændring af retsplejelov for Grønland


Anordninger

A 393 23.04. om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution


Bekendtgørelser

Bek. 117 31.01. om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr i Grønland

Bek. 182 18.02. om ændring af bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bek. 281 26.03 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m. fl

Bek. 294 27.03. om overgangsregler til tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Bek. 295 27.03. om opgørelse af risikoeksponeringer kapitalgrundlag og solvensbehov

Bek. 297 27.03. om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl

Bek. 298 27.03. om opgørelse af indikatorer faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

Bek. 383 15.04. for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Bek. 384 15.04. for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m m til konsum

Bek. 385 15.04. for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner

Bek. 386 15.04. for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m m og produkter fremstillet af disse

Bek. 387 15.04. for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland.

Bek. 388 15.04. for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Bek. 389 15.04. for Grønland om veterinærkontrol ved udførsel til samhandelsområdet af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disses biprodukter

Bek. 390 15.04. for Grønland om betaling for kontrol ved import af fiskevarer og levende muslinger m m samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disses biprodukter

Bek. 395 24.04. for Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum

Bek. 396 24.04. for Grønland om fødevarevirksomheder

Bek. 491 13.04 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B skibes bygning og udstyr m.v.

Bek. 570 04.06. om overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium

Bek. 800 26.06. om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i Grønland i henhold til kriminalretlig afgørelse

Bek. 818 27.06. om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder finansielle holdingvirksomheder samt forsikringshold

Bek. 874 04.07. om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret

Bek. 953 28.08. om ændring af bekendtgørelse om pas m v

Bek. 996 16.09. for Grønland om uddannelse af kredsdommere

Bek. 1115 10.10. om satser pr 1 januar 2015 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1186 06.11. om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bek. 1273 02.12. om fri proces i Grønland

Bek. 1274 02.12. om retshjælp ved advokater i Grønland

Bek. 1278 02.12. om satser for vederlag m v til indsatte i kriminalforsorgens indstitutioner i Grønland (2015)

Bek. 1349 12.12. om opgørelse af det kombinerede kapitalkrav det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder

Bek. 1397 15.12. om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Bek. 1409 12.12. for Grønland om regulering af gebyrer efter lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds-og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt

Bek. 1582 23.12. om ændring af bekendtgørelse om satser pr 1 januar 2015 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland