2013

Anordninger

A 48 18.01. om ikrafttræden for Grønland af lov ændring af patentloven og forskellige andre love

A 71 29.01. om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af lov om sikkerhed til søs

A 163 26.02. om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m v og udlændingeloven (Fingeraftryk i pas m v )


Bekendtgørelser

Bek. 2 15.01 af nordisk aftale af 13 september 2010 om statsborgerskab

Bek. 111 05.02. om klageadgang efter lov om forskningsrådgivning m v

Bek. 188 26.02. om betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder

Bek. 573 31.05. om registrering af køretøjer i Grønland

Bek. 829 27.06 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1 januar 2005

Bek. 833 27.06 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1 januar 2005

Bek. 914 26.06. om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bek. 924 03.06 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

Bek. 933 26.06 om ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Bek. 934 26.06 om ændring af bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland

Bek. 1069 29.08 om spiritussejlads i grønlandske farvande med motordrevne fritidsfartøjer

Bek. 1162 26.09. for Grønland om godkendelse af desinfektionsmidler m v i visse fødevarevirksomheder m v

Bek. 1163 26.09. for Grønland om tilsætninger mv til visse fødevarer

Bek. 1165 26.09. for Grønland om visse forureninger i visse fødevarer

Bek. 1164 26.09. for Grønland om fødevarekontaktmaterialer

Bek. 1167 03.10. om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

Bek. 1168 03.10. om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bek. 1170 07.10. om ændring af bekendtgørelse for Grønland om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Bek. 1203 10.10. om satser pr 1 januar 2014 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1223 21.10. for Grønland om mærkning m v af visse fødevarer

Bek. 1242 22.10. om fri proces i Grønland

Bek. 1243 22.10 om retshjælp ved advokater i Grønland

Bek. 1281 om udstyr i skibe

Bek. 1310 20.11. for Grønland om ophævelse af bekendtgørelse af 14. december 1943 vedrørende forbud mod indførsel af katte i Grønland

Bek. 1337 28.11. om pas m v

Bek. 1387 28.11. om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Bek. 1397 12.12. om satser for vederlag m v til indsatte i kriminalforsorgens indstitutioner i Grønland (2013)

Bek. 1411 11.12 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Bek. 1550 17.12. for Grønland om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas